Gedragscode gastouders

 Gedragscode gastouders stichting Tsjernobylkinderen Noordhorn

Veel grenzen in het contact tussen de gastouders en minderjarige gastkinderen zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen gastouders  en gastkinderen  absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze gastouders een gedragscode opgesteld.

Wanneer je je als gastouders opgeeft  vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragscode bestaat uit twee delen:

 1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én gastouders.
 2. De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctie.

 De gedragsregels voor gastouders.

 1. De gastouder moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het gastkind zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De gastouder onthoudt zich ervan het gastkind te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De gastouder dringt niet verder door in het privéleven van de gastkind dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De gastouder onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het gastkind. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen gastouder en  gastkind zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De gastouder mag het gastkind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De gastouder zal terughoudend en met respect omgaan met het gastkind en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 7. De gastouder heeft de plicht het gastkind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het gastkind is betrokken wordt nageleefd.
 1. Indien de gastouder gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. (= de gastoudercie.)
 2. De gastouder krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 3. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de gastouder in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. ( = de gastoudercie.)
 1. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctie

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren  en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind)  en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

Deze gedragscode is  op 25 september 2017 vastgesteld door het bestuur Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn

Ondertekening

Gastouders:  ………………………………        Arina Havinga :………………………………………………………………

Voorzitter: Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn

____________________________________________________________________________________________________________
Rabobank – IBAN nr. NL 06 RABO 0348656068 t.n.v. Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn

p/a F. Kooistra, Lisdodde 5, 9801 LK Zuidhorn.  KVK NR: 02071640, d.d. 26-10-2000